Jongerenwerk

Jongerenwerk de Monden

Het jongerenwerk in het gebied de Monden wordt uitgevoerd door Kim de Vries. Kim is vanaf januari 2015 in dienst getreden van Dorpenzorg. Het jongerenwerk houdt zich bezig met eigenlijk alles op het gebied van jongeren in de zes dorpen.

Het jongerenwerk kun je grofwerk verdelen in 3 onderdelen:

Overlast

Op het moment dat er jongerenoverlastmeldingen binnen komen bij de politie of bij het jongerenwerk, zal de jongerenwerker in actie komen. De jongerenwerk gaat zelfstandig of samen met een of beide wijkagent(en) op de overlast af. Er zal in eerste instantie contact met de jongeren worden gelegd. Dit is uiteraard niet nodig als de jongeren al bekend zijn bij de jongerenwerker. Samen met de jongeren wordt gekeken waarom er overlast wordt veroorzaakt en er worden afspraken gemaakt. Ook wordt er gezamenlijk gekeken naar het voorkomen van overlast in de toekomst. Indien nodig zullen er ook huisbezoeken bij de overlastveroorzakers worden gedaan door de wijkagent en/of het jongerenwerk. Er zal dan een gesprek plaats vinden met de jongere en hun ouders/verzorgers.
Zorgen of signalen

Het jongerenwerk probeert zoveel mogelijk in contact met jongeren te zijn. Dit gebeurt door middel van activiteiten, soosavonden en straatwerk. Ook zijn vrijwilligers hierin een belangrijk onderdeel. Wanneer er zorgen of signalen zijn over bepaalde jongeren dan zal het jongerenwerk hier dieper op in gaan. Dit kan betekenen dat er contact wordt gelegd met de desbetreffende jongere en/of zijn ouders. Indien nodig zal er worden doorverwezen naar de juiste hulpverlening. Vroeg signaleren voorkomt vaak dat bepaalde situatie verder uit de hand lopen. Het kan ook zijn dat er algemene signalen worden opgevangen, dan kan er bijvoorbeeld een bepaalde activiteit of voorlichting op worden ingezet.
Activiteiten

Om de twee bovenstaande taken goed uit te kunnen voeren is goed contact met de jongeren van essentieel belang. Dit contact wordt op verschillende manier gelegd. Naast het hebben van goed contact helpt een activiteiten aanbod ook mee aan het terugdringen van overlast. Activiteiten worden in bijna alle gevallen georganiseerd op vraag van jongeren zelf. Ook worden jongeren benaderd om te helpen bij de organisatie. Naast losse activiteiten zoals; een sporttoernooi, playbackshow, jamsessies etc. is er in sommige gevallen ook een jeugdsoos. Dit is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en vandaar uit wordt ook het verdere activiteitenaanbod gedaan. Een jongerenwerker kan niet alles alleen en werkt daarom veel samen met vrijwilligers. Het jongerenwerk ondersteunt en begeleidt de vrijwilligers die werken in bijvoorbeeld de jeugdsoos. Daarnaast sluit de jongerenwerker aan bij initiatieven die er al in een dorp zijn en zoekt de samenwerking op met belangrijke ketenpartners.